UBYTOVACÍ ŘÁD

Stacks Image 40

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU ŽÁK


Vážení a milí hosté,
vítáme Vás a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu a předem Vám děkujeme za jejich dodržování.
Ubytovací řád penzionu nacházející se na adrese Osek 8, 267 62, vydaný dne 01.08.2019 majitelem a zároveň provozovatelem penzionu - objektu k bydlení kú Osek u Hořovic, číslo LV 405 - je Václav Koten , IČ: 40889548, se sídlem Náměstí Míru 441, Komárov.
Ubytovací řád ubytovny upravuje práva a povinnost ubytovaných a ubytovatele v ubytovně, podmínky užívání a provozování ubytovny, jakož i ostatní vzájemné právní vztahy.

• Právo na ubytování v penzionu vzniká na základě řádně uzavřeného smluvního vztahu o ubytování mezi ubytovatelem a ubytovaným. Smluvní vztah je uzavřen, dojde-li mezi ubytovaným a ubytovatelem k dohodě o místu, kde bude v rámci ubytovny ubytování poskytnuto, o době ubytováni a o ceně za ubytování.
Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží ubytovaný pracovníku ubytovacího zařízení svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti
Ubytovaný, který je řádně přihlášen k ubytování, dává souhlas ke zpracovaní svých osobních údajů v souladu s platným právním řádem České Republiky a souvisejícími předpisy EU (GDPR).
• Cena za ubytování je stanovena ceníkem vydaným ubytovatelem. Cena mezi ubytovaným a ubytovatelem může být po vzájemné dohodě i jiná než stanoví platný ceník. Placení poplatku za poskytnutou ubytovací službu včetně kauce ve výši 10.000,- Kč (za případné škody na zařízení způsobené hosty, která bude v den odjezdu vrácena při odjezdu) je provedeno okamžitě hotovostní platbou při přihlášení k ubytováni. Po dohodě s ubytovatelem může být platba za ubytování prováděna bezhotovostním převodem na účet ubytovatele.. V případě nedodržení termínu úhrady za ubytování, končí ubytování posledním dnem doby, na kterou byla úhrada provedena.
• Užívání zařízení penzionu je dovoleno osobám, které 
nejsou postiženi infekčními nemocemi.
• Ubytovatel je povinen předat ubytovanému příslušný ubytovací prostor včetně jeho příslušenství ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním v souladu s obecně platnými právními předpisy.
• Host užívá pokoj a společné prostory (popř. celý objekt) po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat nejdříve ve 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
• Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
• V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
• V ubytovací části objektu je zakázáno chovat nebezpečná zvířata. Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu pensionu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
• V případě, že se vyskytnou závady na vybavení objektu je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit a to pokud možno ihned.
• Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody na majetku ubytovatele, mu tuto uhradit na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu má právo si od ubytovatele nechat vystavit písemné potvrzení.
• Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám. Majetek ubytovaných není pojištěn.
• Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
• Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěn.
• Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i jeho okolí. V případě, že ubytovaný způsobí výrazné znečištění, je povinen zajistit jeho odstranění, případně tuto situaci konzultovat s ubytovatelem.
• Je zakázáno jakékoliv přemísťování nábytku v celém objektu penzionu i včetně venkovního sezení.
• Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 06:00 hod.
• V objektu celého penzionu je přísně zakázáno kouření a rozdělávání ohně. Kouření a rozdělávání ohně je povoleno pouze v místech pro tyto účely k tomu vyhrazených ubytovatelem. Taktéž je zakázána příprava teplých pokrmů a nápojů jinde než v kuchyni. V případě, že dojde k porušení těchto ustanovení, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení jakékoliv částky.
• V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí ubytovatel žádá ubytované, aby v zimním období nevětrali dlouhodobě, či za účelem snížení teploty v pokoji. Pro změnu teploty je nutné upravit termostat topného tělesa nebo se obrátit na ubytovatele. Přitápění vlastními elektrickými nebo jiným zdroji tepla je v celém objektu přísně zakázáno.
• Do prostor penzionu je přísný zákaz vnášení a skladování jakýchkoliv střelných, palných a jiných zbraní, jakož i výbušnin a hořlavin.
• Zařízení objektu nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího objektu.
• Na pokojích není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.
• Při každém odchodu z penzionu je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
• Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče na předem dohodnutém místě. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří.
• Ubytovatel si vyhrazuje právo vstupovat do pokojů a příslušenství ubytovaných i za jejich nepřítomnosti, za účelem provedení dohodnutých služeb, kontroly, odstraňování závad, provádění oprav a nutné údržby, popř. zabránění škody.
• Ubytovatel má právo po předchozím oznámení ubytovaným přemisťovat nebo vyměňovat nábytek nebo jiné vybavení pokojů a jejich příslušenství, dávat v odůvodněných případech odvolatelný souhlas k doplnění vybavení a užívání el. spotřebičů ve vlastnictví ubytovaných a určovat podmínky pro. jejich provoz. V takovém případě má ubytovatel právo požadovat po uživateli el. spotřebiče předložení příslušné revizní zprávy.
• Ubytovatel má právo přemístit ubytované v souvislosti s prováděním oprav, rekonstrukcí nebo udržovacích prací v rámci ubytovny do jiných pokojů nebo na jiné lůžko, a to po dobu nezbytně nutnou. Přemístění musí být oznámeno ubytovaným s dostatečným časovým předstihem.

Ubytovaný má právo:
1. Užívat pokoj a jeho příslušenství, který mu byl k ubytováni poskytnut, jakož i řádně užívat společné prostory ubytovny a užívat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
2. Odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby. To se nevztahuje na ubytované na základě smlouvy s třetí osobou.

Ubytovaný má povinnost:

1. V souladu s dobrými mravy a s tímto ubytovacím řádem řádně užívat pokoje a společné prostory ubytovny a zdržet se bez souhlasu ubytovatele provádění jakýkoliv změn či úprav.
2. Zaplatit ubytovateli dohodnutou cenu za ubytování v termínu stanoveném tímto ubytovacím řádem.
3. Neodkladně oznámit ubytovateli zjištěné závady, ztráty, či jakékoliv jiné poškození nebo škody na užívaném vybavení v pokoji nebo společných prostorách. Pokud ubytovaný neprodleně na svůj účet neodstraní škodu, kterou způsobil sám nebo jeho návštěva, provede tuto úpravu za něho a na jeho náklad ubytovatel.
4. Umožnit ubytovateli vstup do pokoje a jeho příslušenství a umožnit tak provádění oprav, údržby, výměnu vybavení a zařízení a provádění služeb spojených s ubytováním.
5. Po ukončení ubytování vyklidit a předat převzatý pokoj a jeho příslušenství ubytovateli, a to nejpozději do 10.00 hod. Uhradit způsobené škody, ztracené vybavení, či zařízení pokoje a jeho příslušenství, vrátit klíče.
6. Sledovat a řídit se pokyny ubytovatele vyvěšenými ve vstupní hale a v ostatních prostorách ubytovny.
• Uhrazením zálohy či celé ceny pobytu bere objednavatel tento ubytovací řád na vědomí a souhlasí s ním.
• Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem jakož i s ostatními provozními, bezpečnostními či proti požárními předpisy veřejně přístupnými v objektu penzionu a dodržovat jej. Odcizení nebo poškození ručních hasících přístrojů je trestným činem kvalifikovaným jako obecné ohrožení. Ubytovatel má právo na základě níže uvedené hrubého, nebo opakovaného porušování ubytovacího řádu právo ubytování zrušit okamžitě bez náhrady.
• jednání ohrožující zdraví a majetek (porušování předpisů PO, vyhazovaní předmětů z oken),
• hrubé jednání, fyzické a slovní napadání ubytovaných a personálu,
• používání, vlastních elektrických přístrojů a zařízení bez vědomí a souhlasu ubytovatele, zejména vlastních elektrických nebo plynových zdrojů tepla,
• jednání, která se neslučují se zásadami občanského a společenského soužití,
• návštěvy mimo návštěvní dobu a návštěvy neohlášené,
• Ubytovatel si vyhrazuje právo k provádění jakýchkoli změn či doplnění tohoto ubytovacího řádu. Vzájemné právní vztahy se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, jakož i ostatními obecně platnými právními normami, které obsahuje český právní řád.
• Veškerá ustanovení ubytovacího řádu jsou platná bez výjimek, nedohodnou-li se ubytovatel s ubytovaným jinak.

Ubytovací řád je platný od 1. srpna 2019 do odvolání.

Tento ubytovací řád vydal:

Václav KotenStacks Image 92
Stacks Image 99
Stacks Image 106
Stacks Image 113
Stacks Image 120